Rapportage | Tweejaarlijkse rapportage

Transparante en zichtbare rapportages van de FNLI

De FNLI publiceerde deel l en publiceert bij deze deel ll

Vervolg monitor in 2024

In 2021 heeft de FNLI het Handvest Gezondheid gemaakt waarin op bovenstaande punten inbreng door de FNLI, aangesloten branches en bedrijven geleverd wordt. Hiermee brengen wij in kaart wat de sector doet en motiveren wij branches en bedrijven om op verschillende onderdelen bij te dragen aan een gezondere samenleving.


Binnen de achterban en overlegstructuren van de FNLI wordt hier breed aandacht aan besteed.


Acties van de sector inzichtelijk geeft een overzicht van alle verschillende initiatieven vanuit de FNLI en haar achterban tot nu toe.


In dit onderdeel, in het Handvest, laten wij zien wat de huidige en voorgenomen initiatieven zijn.


Deze monitoring zal iedere twee jaar worden herhaald.

Bekijk deel I: Wat hebben we bereikt?